ExpireGuard Button ExpireGuard

Kundcase: Northvolt

Kundcase: Northvolt

Bakgrund

Northvolt AB tillverkar hållbara batterier. Vid tillverkningen hanteras olika kemikalier där den som är mest farlig är elektrolyten som innehåller Litiumjon.

 

Kundens behov

Northvolts personal behöver veta hur de ska skydda sig och hur de hanterar en eventuell incident så därför ville de ha en utbildning i kemiska risker. Eftersom de anställer så många så var det tvunget att vara en E-Learning. Personalen får också informationen om våra produkter med funktion och hur man använder dem och kan därigenom känna sig trygga med att de har den bästa Första Hjälpen-utrustningen som finns på marknaden.

 

Genomförande

Utbildningen är en del av deras Onboarding process så att alla som börjar ska ha fått utbildning och därigenom kunskap om kemiska risker och hur man hanterar dem.

 

Resultat

Medical Care System har genom sin E-Learning plattform Medical Care Academy utbildat över 2500 personer inom Northvolt AB. Kunskap ger trygghet.

Kundcase: Outokumpu Stainless AB

Kundcase: Outokumpu Stainless AB

Kundcase: Outokumpu Stainless AB

säkerhetstänk skyddslösningar kemiska skador ögon kropp SIEW diphoterine Solution laboratoriebänken sprayförpackning olyckan olycka stänk aggressiva frätande kemikalier

Bakgrund 
Outokumpu hanterar varje år över 700 ton med 70%-ig fluorvätesyra, vilket tillsammans med Salpetersyra används vid betning av rostfritt stål i deras fabriker. Fluorvätesyra består av den frätande Vätejonen (H+) och den giftiga Fluoridjonen (F). Fluorvätesyra (HF) i en så hög koncentration som 70% penetrerar omedelbart vår vävnad och väl inne i vår kropp sönderfaller den i den frätande vätejonen och den giftiga fluoridjonen. Fluoridjonerna binder sig till bl.a. kalcium och rubbar på så sätt funktioner hos de vitala organen med bland annat risk för hjärtstopp.

Outokumpus behov 
Det primära behovet hos Outokumpu är att i största möjliga mån säkerställa att anställda och även entreprenörer på besök i fabriken ska ha en medvetenhet och förståelse för fluorvätesyra och dess egenskaper. Det är viktigt att alla som vistas i lokalerna vet hur man skyddar sig genom rätt Personlig SäkerhetsUtrustning (PSU) samt hur man hanterar stänk eller spill och hur man agerar vid en olycka. Detta för att förhindra allvarlig skada på arbetsplatsen. Personal på Outokumpu skall känna sig trygga med att de har den bästa PSU och första hjälpen utrustningen som finns på marknaden.

Genomförande 
Medical Care System genomför löpande utbildning i kemiska risker samt hantering av första hjälpen produkter vid incidenter, i första hand Hexafluorine. Hexafluorine®lösning är en sköljvätska som oskadliggör den frätande syran och kapslar in den toxiska fluoridjonen i fluorvätesyran. Samtliga utbildade erhåller efter avklarad utbildning ett unikt passerkort som skall visas upp vid inpassering till riskområden, detta säkerställer att personalen som är där har fått erforderlig utbildningen för att hantera farliga kemikalier.

Resultat
Efter många år av tätt samarbete mellan Medical Care System MCS AB och Outokumpu Stainless AB har personalen idag en hög förståelse i säker hantering av kemiprodukter och bättre riskbedömningar. Kombinationen rätt första hjälpen produkter och regelbundet återkommande utbildningar har lett till att allvarliga konsekvenser helt kunnat undvikas. Det som tidigare varit en olycka är idag bara en incident.

Tack Prevor och Medical Care System MCS AB !

Önskar framföra ett ödmjukt och stort tack för både produkterna Hexafluorine och Diphoterine samt det arbete som era företag hjälpt oss med sedan vi drabbades av syraolyckorna 1996. Förbättringarna på det interna säkerhetsarbetet hade aldrig kommit så här långt utan den hjälpen eller produkterna.

Eftersom vi hanterar över 700 ton 70 % -ig fluorvätesyra varje år i samband med tillverkningen av rostfritt stål är Hexafluorine naturligt den 1:a hjälpen produkt vi har störst användning av.
Visserligen finns även Diphoterine att tillgå för de risker som finns på vår neutraliseringsanläggning men det är Hexafluorine och incidenter med fluorvätesyran vi har störst erfarenhet av. Med tanke på den stora risk och de förödande konsekvenser fluorvätesyran kan ställa till med imponeras man fortfarande över Hexafluorinet som räddare när olyckan väl är framme.

Så länge vi har en verksamhet där farliga kemikalier hanteras tror vi tyvärr att olyckor kommer att kunna hända även i framtiden eftersom det förmodligen inte går att uppnå en så kallad 100 % – ig säkerhet.
Det som ändå är glädjande är att vi döpt om det vi tidigare kallade olyckor till incidenter istället eftersom konsekvenserna hittills talat sitt tydliga språk.
Inte en enda allvarlig konsekvens efter en syraincident under alla dessa år vi använt produkterna.

Mycket imponerande.

Petri Kuusinen

Manager EHSS&Fire, Outokumpu Stainless AB

Länk till rekommendationsbrevet från Outokumpu: Rekommendationsbrev från Outokumpu

Chalmers Tekniska Högskola i framkant för personligt skydd mot kemiska brännskador

Chalmers Tekniska Högskola i framkant för personligt skydd mot kemiska brännskador

Chalmers Tekniska Högskola i framkant för personligt skydd mot kemiska brännskador

säkerhetstänk skyddslösningar kemiska skador ögon kropp SIEW diphoterine Solution laboratoriebänken sprayförpackning olyckan olycka stänk aggressiva frätande kemikalier

Här är ett ypperligt bra exempel på säkerhetstänk och genomtänkta praktiska skyddslösningar för att förhindra kemiska skador på ögon och kropp.

Orangea SIEW med Diphoterine Solution finns nära till hands under laboratoriebänken samt även halvlitersflaskor samt sprayförpackning med Diphoterine Solution om olyckan skulle vara framme med stänk av aggressiva frätande kemikalier.

Vi är stolta och tacksamma att Medical Care System får vara leverantör till Chalmers Tekniska Högskola!

EON – lyckad behandling med Diphoterine

EON – lyckad behandling med Diphoterine

EON – lyckad behandling med Diphoterine

säkerhetstänk skyddslösningar kemiska skador ögon kropp SIEW diphoterine Solution laboratoriebänken sprayförpackning olyckan olycka stänk aggressiva frätande kemikalier

I denna incidentrapport från EON beskrivs ett fall med stänk av koncentrerad lut (50% NaOH-lösning).  Diphoterine användes som Första Hjälpen sköljvätska och personen klarade sig helt från frätskador vilket annars sägs ha varit den oundvikliga utgången.

 

Incident med lut vid lossning

I oktober 2008, i samband med lossning av koncentrerad lut (50 % NaOH-lösning) fick en tankbilschaufför ett antal liter av den frätande kemikalien över sitt ena ben, då han lösgjorde en slang som visade sig ej vara helt tömd. Enligt rutin finns alltid personal från Driftavdelningen närvarande med en DAP-behållare med Diphoterine vid lossning av kemikalier, och denne såg vad som hände och ingrep genast genom att spraya chaufförens ben med Diphoterine.

Chauffören ville först inte veta av några ”nymodigheter” utan sökte efter en vattenslang för att skölja sig med, men blev övertalad om att låta sig bli sprayad med Diphoterine istället. Diphoterine är onekligen mycket effektivare än vatten, vilket chauffören till sin förvåning snart fick erfara, och han klarade sig därvid helt från frätskador vilket annars hade varit den oundvikliga utgången. Chauffören hade också fått litet lut på händerna, och konstaterade att med Diphoterine försvann den tvåliga känslan, som lut ger, på ett ögonblick. Han var annars van vid att behöva tvätta sig i uppemot 10-15 minuter med vanligt vatten innan det känns ”torrt” igen efter ett lutspill på huden.

På kraftvärmeverket finns DAP-behållare utplacerade vid platser där bulkkemikalier hanteras (t.ex. lut och ammoniak), samt att varje person som arbetar eller uppehåller sig i miljöer där dessa kemikalier finns bär en personlig ögonskölj (s.k. Siew), ifall en olycka skulle vara framme.

Mikael Norell

kemiingenjör, EON

Länk till incidentrapporten:  EON incidentrapport

Ändrad klassificering av H-F Antidot gel 2,5%

Ändrad klassificering av H-F Antidot gel 2,5%

Ändrad klassificering av H-F Antidot gel 2,5%

säkerhetstänk skyddslösningar kemiska skador ögon kropp SIEW diphoterine Solution laboratoriebänken sprayförpackning olyckan olycka stänk aggressiva frätande kemikalier

H-F Antidote Gel (Kalciumgluconat gel) används traditionellt av sjukhus som antidot (motgift) vid kutan exponering/förgiftning av Fluorvätesyra. Eftersom en skada av denna syra är mycket allvarlig och kan leda till systematisk toxicitet så måste behandling kunna ges utan onödig fördröjning. För att möjliggöra behandling i tid är sjukhusen därför tvingade att hålla vissa nivåer av denna antidot i lager i sina Antidotförråd.

Tidigare har sjukhusen utrustat sig med H-F Antidote gel från Apoteken, där den köpts som ett läkemedel i form av ett Licenspreparat. Under 2013 ändrades klassificeringen av antidoten H-F Antidote Gel från läkemedel till medicinteknisk produkt. (1). Följden är att sjukhusen inte längre kan köpa denna antidot via Apoteken.

I egenskap av Medicinteknisk produkt får H-F Antidote gel säljas fritt av andra leverantörer om de uppfyller de krav som ställs på dessa produkter och någon licens behöver inte sökas. Den Kalciumglukonat gel 2,5%} som Medical Care System erbjuder Industrin och sjukvården uppfyller kraven. (2)

Även om inledande sköljning med vatten och efterföljande applicering av Kalciumglukonatgel 2,5%  historiskt sett har varit det mest erkända Första-Hjälpen metoden har dock flera rapporter på senare år adresserat begränsningarna med denna metod och istället lyft fram Hexafluorine som en bättre Första-Hjälpen metod för att snabbt oskadliggöra Fluorvätesyran och därmed förhindra att en skada uppstår. Vid en fördröjd behandling där en skada redan har uppstått kan dock efterföljande behandling med Kalciumglukonat vara lämpligt. (3,4,5,6)

 

Referenser:

(1) Antidotregistret, Giftinformationscentralen: https://giftinformation.se/Antidot/GIC10000002?utgangspunktId=0&query=kalciumglukonat
(2) Medical Care System;
Produktblad Hexafluorine och Kalciumglukonat gel.
(3) Cutaneous and ocular Toxicology, 2010, Part 1, Early Online; ”Experimental 70% Hydrofluoric acid burns: Histological observations in an established human skin explants ex vivo model
(4) Cutaneous and ocular Toxicology, 2010, Part 2, Early Online; ”Comparison of emergency washing solutions in 70% Hydrofluoric acid-burned human skin in an established ex vivo explants model
(5) Journal of Burn Care Research. 2011 Jul-Aug;32(4);
Seventy percent hydrofluoric acid burns: delayed decontamination with HEXAFLUORINE and treatment with calcium gluconate
(6) Arbetsmiljöverket, Rapport 2010:6. “Spolvätskor för behandling av akut exponering för fluorvätesyra och andra starka syror och baser
Diphoterine till Räddningstjänsten i Östra Götaland

Diphoterine till Räddningstjänsten i Östra Götaland

Diphoterine till Räddningstjänsten i Östra Götaland

säkerhetstänk skyddslösningar kemiska skador ögon kropp SIEW diphoterine Solution laboratoriebänken sprayförpackning olyckan olycka stänk aggressiva frätande kemikalier

Räddningstjänsten i Östra Götaland har nu utrustat sina Kemenheter och Förstabilar med Diphoterine. Syftet är primärt att säkerställa det personliga skyddet för sina egna brandmän vid räddningsinsatser där kemiska risker förekommer, men Diphoterine kommer även att kunna användas för att omhänderta skadade på ett mer effektivt sätt.

 

Vi har en riskfylld arbetsmiljö där vi måste agera oavsett kännedom om den kemiska risken. Diphoterine ger oss önskad trygghet genom att snabbt kunna neutralisera farliga kemikalier oavsett typ och oavsett vilken del på kroppen som utsatts för exponering. Den riktade effektiva behandlingen minskar också risken för hypotermi vilket annars kan bli effekten av en långvarig behandling med stora mängder vatten.

Lars Persson

Ansvarig för kemenheten station Kvillinge Norrköping, Räddningstjänsten i Östra Götaland