Chalmers Tekniska Högskola i framkant för personligt skydd mot kemiska brännskador

Chalmers Tekniska Högskola i framkant för personligt skydd mot kemiska brännskador

Här är ett ypperligt bra exempel på säkerhetstänk och genomtänkta praktiska skyddslösningar för att förhindra kemiska skador på ögon och kropp.

Orangea SIEW med Diphoterine Solution finns nära till hands under laboratoriebänken samt även halvlitersflaskor samt sprayförpackning med Diphoterine Solution om olyckan skulle vara framme med stänk av aggressiva frätande kemikalier.

Vi är stolta och tacksamma att Medical Care System får vara leverantör till Chalmers Tekniska Högskola!

EON – lyckad behandling med Diphoterine

I denna incidentrapport från EON beskrivs ett fall med stänk av koncentrerad lut (50% NaOH-lösning).  Diphoterine användes som Första Hjälpen sköljvätska och personen klarade sig helt från frätskador vilket annars sägs ha varit den oundvikliga utgången.

Länk till incidentrapporten:  EON incidentrapport

Ändrad klassificering av H-F Antidot gel 2,5%

H-F Antidote Gel (Kalciumgluconat gel) används traditionellt av sjukhus som antidot (motgift) vid kutan exponering/förgiftning av Fluorvätesyra. Eftersom en skada av denna syra är mycket allvarlig och kan leda till systematisk toxicitet så måste behandling kunna ges utan onödig fördröjning. För att möjliggöra behandling i tid är sjukhusen därför tvingade att hålla vissa nivåer av denna antidot i lager i sina Antidotförråd.

 

Tidigare har sjukhusen utrustat sig med H-F Antidote gel från Apoteken, där den köpts som ett läkemedel i form av ett Licenspreparat. Under 2013 ändrades klassificeringen av antidoten H-F Antidote Gel från läkemedel till medicinteknisk produkt. (1). Följden är att sjukhusen inte längre kan köpa denna antidot via Apoteken.

 

I egenskap av Medicinteknisk produkt får H-F Antidote gel säljas fritt av andra leverantörer om de uppfyller de krav som ställs på dessa produkter och någon licens behöver inte sökas. Den Kalciumglukonat gel 2,5%} som Medical Care System erbjuder Industrin och sjukvården uppfyller kraven. (2)

 

Även om inledande sköljning med vatten och efterföljande applicering av Kalciumglukonatgel 2,5%  historiskt sett har varit det mest erkända Första-Hjälpen metoden har dock flera rapporter på senare år adresserat begränsningarna med denna metod och istället lyft fram Hexafluorine som en bättre Första-Hjälpen metod för att snabbt oskadliggöra Fluorvätesyran och därmed förhindra att en skada uppstår. Vid en fördröjd behandling där en skada redan har uppstått kan dock efterföljande behandling med Kalciumglukonat vara lämpligt. (3,4,5,6)

 

Referenser:

(1) Antidotregistret, Giftinformationscentralen: https://antidot.gic.se/antidot-web/
 
(2) Medical Care System;
Produktblad Hexafluorine och Kalciumglukonat gel.
 
(3) Cutaneous and ocular Toxicology, 2010, Part 1, Early Online; ”Experimental 70{86d333d38a35275fa9c509374b8db1d8d09ec0eea757f7305d698eb444478ed1} Hydrofluoric acid burns: Histological observations in an established human skin explants ex vivo model
 
(4) Cutaneous and ocular Toxicology, 2010, Part 2, Early Online; ”Comparison of emergency washing solutions in 70{86d333d38a35275fa9c509374b8db1d8d09ec0eea757f7305d698eb444478ed1} Hydrofluoric acid-burned human skin in an established ex vivo explants model
 
(5) Journal of Burn Care Research. 2011 Jul-Aug;32(4);
Seventy percent hydrofluoric acid burns: delayed decontamination with HEXAFLUORINE and treatment with calcium gluconate
 
(6) Arbetsmiljöverket, Rapport 2010:6. “Spolvätskor för behandling av akut exponering för fluorvätesyra och andra starka syror och baser
Diphoterine till Räddningstjänsten i Östra Götaland

Diphoterine till Räddningstjänsten i Östra Götaland

Räddningstjänsten i Östra Götaland har nu utrustat sina Kemenheter och Förstabilar med Diphoterine. Syftet är primärt att säkerställa det personliga skyddet för sina egna brandmän vid räddningsinsatser där kemiska risker förekommer, men Diphoterine kommer även att kunna användas för att omhänderta skadade på ett mer effektivt sätt.

 

”Vi har en riskfylld arbetsmiljö där vi måste agera oavsett kännedom om den kemiska risken. Diphoterine ger oss önskad trygghet genom att snabbt kunna neutralisera farliga kemikalier oavsett typ och oavsett vilken del på kroppen som utsatts för exponering. Den riktade effektiva behandlingen minskar också risken för hypotermi vilket annars kan bli effekten av en långvarig behandling med stora mängder vatten.”

 

Källa: Lars Persson ansvarig för kemenheten station Kvillinge Norrköping.

PM ögonsköljvätska Hexafluorine och Diphoterine

PM ögonsköljvätska Hexafluorine och Diphoterine

Ambulanserna i Västra Götaland följer Industriernas rutiner kring Diphoterine och Hexafluorine.

Via ett generellt PM låter överläkare Joakim Linde meddela att ambulanserna i regionen skall följa Industriernas lokala föreskrifter och rutiner och använda deras utbud av Diphoterine och Hexafluorine i händelse av kemisk olycka eftersom ambulanserna själva ännu inte hunnit utrusta sig med dessa produkter. Läs hela PM:et på följande länk. http://www.proteamonline.se/customers/news_show.asp?Id=1512&NewsId=278837