DIPHOTERINE OCH HEXAFLUORINE

Neutralisering vid stänk av frätande kemikalier

Ofta handlar det om sekunder innan bestående skador uppstår.  Att ta sig till en nöddusch och försöka att skölja bort aggressiva kemikalier med vatten kan ta alldeles för lång tid. Vatten har dessutom en begränsad förmåga att späda ut och saknar neutraliserande egenskaper vilket gör att det krävs kontinuerlig sköljning under lång tid för att uppnå önskad effekt. Under denna tid pågår angreppet av den aggressiva kemikalien.

Med en omedelbar neutralisering så hinner vi stoppa kemikalien innan den orsakar en bestående skada.  Genom att rikta behandlingen till endast det skadade området så kan vi även tillgodose hela människans behov i händelse av olycka. (Värme, Vila, Varsamhet) och därigenom minimera risken för såväl chock som hypotermi (nedkylning). Vi får också en säkrare hantering av den nödställde då även kläder neutraliseras, samtidigt som det förenklar den efterföljande saneringen av ytor och materiel.

Företag som använder våra produkter

Skrivet om DIPHOTERINE OCH HEXAFLUORINE

DIPHOTERINE

Diphoterine är en unik spolvätska och ögonskölj för Första Hjälpen bruk, som på ett snabbt och effektivt sätt neutraliserar både syror och baser såsom t.ex. saltsyra, svavelsyra, natriumhydroxid (lut) och ammoniak. Diphoterine är även verksam mot lösningsmedel, oxidanter och kelaterare och reducerare och har testats effektiv mot över 1.400st unika kemikalier.

Diphoterine bas syra

Diphoterine består av en skräddarsydd molekyl som effektivt attraherar och oskadliggör bl.a. både vätejoner (H+) och hydroxidjoner (OH). Tack vare dess amfoteriska och hypertona egenskaper så är den säker att använda mot alla kemikalier samtidigt som den förhindrar penetration av den skadliga kemikalien genom att ”dra ut” kemikalien från vävnaden.

Varför Diphoterine istället för vatten?
Vatten har tre primära egenskaper vid första hjälpen sköljning:
– Vattnet sköljer bort den aggressiva kemikalien.
– Vattnet späder kemikalien och minskar därmed dess aggressivitet.
– Vattnet är polyvalent, det vill säga fungerar likadant mot alla produkter och minskar således möjligheten att göra fel.

watch klocka tid

Vattnets begränsningar vid första hjälpen sköljning:
-Krävs rikliga mängder (volym) vatten för att ge någon effekt, och därmed också en lång behandlingstid. Under denna tid pågår angreppet av kemikalien!
-Risk för nedkylning vid lång exponeringstid
-Hypotont – cellerna expanderar och skadas vid långvarig behandling
-Använd vätska och utsatta kläder etc. fortfarande skadliga efter behandling

Buffrade lösningars begränsningar vid första hjälpen sköljning:
– Buffrade lösningar har en teoretisk aktiv sköljning av både syror samt baser.
Realiteten är dock att det inte finns någon buffert som fungerar lika bra på syror som på baser.
– Buffrade lösningar har endast en spädande effekt på andra ämnen än syror och baser
(Oxiderare, Reducerare, Kelaterare och Lösningsmedel)
– De flesta behållare är speciellt avsedda för ögonbruk och ger därför inte en speciellt bra sköljning av hudområden.
– Medför i vissa fall en risk för biverkningar, till exempel kalkutfällning i ögon.

Testad effektiv mot över 1400st unika kemikalier

Klicka här för aktuell lista

Diphoterine användning ögonskölj

Diphoterine erbjuder samma positiva egenskaper som vatten, men kompenserar också för vattnets och de buffrade lösningarnas begränsade effekter på kemikalier med starka koncentrationer.

– Diphoterine har en aktiv neutraliserande effekt på alla typer av kemikalier vilket medför att det kemiska angreppet stoppas mycket snabbt. Vi uppnår därmed en mycket bättre effekt, med avsevärt mindre volym vätska, på mycket kortare tid.

– Diphoterine är hypertont vilket förhindrar penetrationen av kemikalien ner i vävnaden, genom att dra vätska ut ur cellen.

-Diphoterine möjliggör en riktad behandlingsom tillsammans med den kortare behandlingstiden minskar risken för nedkylning (hypotermi).

– Diphoterine finns i flera olika utföranden speciellt anpassade för att passa storleken på skadan och kan användas över hela kroppen, i ögonen, i munhålan och i hörselgången.

– Diphoterine har en begränsad effekt mot Fluorvätesyra eller dess derivat i ett surt medium eftersom Diphoterine endast rår på den frätande vätejonen. För att även oskadliggöra den toxiska fluoridjonen krävs Hexafluorine.

dap diphoterine spray spolvätska

Välbeprövad teknik

Diphoterine används av såväl industrier, myndigheter, sjukhus och räddningstjänst över hela världen idag. Det är en godkänd ersättare till ögon- och nöddusch enligt europastandarden EN15154-3/4 och dess positiva effekter är vetenskapligt och praktiskt belagda i Arbetsmiljöverkets rapport 2010:6

 

 

Produkter

Diphoterine Dap 5L
Diphoterine Sköljstation Plus
Diphoterine Flaska 500ml
Diphoterine Påse 500ml
Diphoterine Mini 200ml & Diphoterine Micro 100ml
Diphoterine Siew 50ml

Tiden är den viktigaste faktorn vid en kemisk olycka!

HEXAFLUORINE

Vissa kemikalier är inte bara frätande utan också giftiga. Fluorvätesyra är ett sådant exempel eftersom den innehåller fluoridjoner som kan orsaka stor skada om de tillåts tränga in i kroppen där de binder upp kroppens eget kalcium.

Hexafluorine är en unik spolvätska för Första Hjälpen bruk som är speciellt framtagen för att användas mot Fluorvätesyra eller dess derivat.

Vad är Fluorvätesyra?
Fluorvätesyra används idag inom bl.a. elektronik, stål och glasindustrin där dess etsande förmåga kommer väl till pass. Det är en av få syror som har en HFfaropiktogramförmåga att fräta sönder glas.  Den gör våra diskbänkarna blanka och fina, avlägsnar oxid från svetsfogar, samt ger oss vackra frostade glasflaskor. Men samtidigt är det en mycket farlig syra som kan orsaka svåra skador om vi exponeras för den utan erforderligt skydd.

Fluorvätesyra (kemisk beteckning HF) är både starkt frätande och giftig. Förutom svåra brännskador kan den också orsaka skador på vitala inre organ (hjärta, lever, njure) vilket kan leda till livshotande tillstånd.

Fluorvätesyra består av den frätande vätejonen (H+) och den giftiga Fluorid jonen (F) och verkar därigenom på två sätt (se bild nedan). Syran fräter sönder det skyddande hudlagret och öppnar på så sätt upp för den giftiga fluoridjonen att tränga in i kroppen. Väl inne i kroppen binder fluoridjonerna till sig bl.a. kalcium och rubbar på så sätt funktionen hos de vitala organen.

HF effektbw

OBS: Fluorvätesyra är alltid farligt oavsett koncentration!

Vid exponering så angrips alltid vävnaden, men ibland med en fördröjd verkan. Vid höga koncentrationer uppstår en omedelbar brännande känsla i vävnaderna och brännskadan blir snabbt synlig i form av hudrodnad och eventuellt vitgröna fläckar. Men vid lägre koncentrationer kan smärta och hudrodnad fördröjas upp till 24 timmar efter kontakt vilket gör skadan svår att identifiera och behandla i tid.

Hur fungerar Hexafluorine mot Fluorvätesyra?
Hexafkn2Hexafluorine är verksam mot alla syror men har även förmågan att oskadliggöra den giftiga Fluoridjonen som kan orsaka stor skada om den tillåts tränga in i kroppen där den binder kalcium.

Vid ett korrekt omhändertagande så oskadliggör Hexafluorine syran innan den tillåts fräta sönder det skyddande hudlagret vilket annars öppnar upp för fluoridjonen att ta sig in i kroppen. Hexafluorine har även förmågan att oskadliggöra den giftiga Fluoridjonen genom att fånga upp den och binda  den till sig (”kelatera”) innan fluoridjonen tränger in i vävnaden.

Liksom Diphoterine så har Hexafluorine även en polyvalent egenskap vilket gör den ofarlig att använda oavsett kemikalie, samtidigt som dess hypertona egenskap förhindrar penetration av den skadliga kemikalien genom att ”dra ut” kemikalien från vävnaden. Observera dock att Hexafluorine endast har en begränsad effekt på basiska kemikalier.

Varför inte bara vatten och Kalciumglukonat gel?
Historiskt sett har skador av fluorvätesyra behandlats med vatten följt av applicering av Kalciumglukonat gel. Vatten i syfte att skölja bort kemikalien, och Kalciumglukonat gel i syfte att motverka de negativa effekterna av fluoridjonerna som har trängt in i vävnaden.

Vatten har dock en mycket begränsad förmåga i att påverka syrans pH. Det krävs därför rikliga mängder (volym) vatten för att ge någon effekt, och därmed också en lång behandlingstid. Under tiden hinner en skada att uppstå. Eftersom vatten heller inte har någon effekt mot fluoridjonerna gör det efterföljande behandling med Kalciumglukonat gel direkt nödvändig för att försöka behandla den uppkomna skadan.
OBS! Kalciumglukonat gel får inte användas i ögonen.

Genom att använda Hexafluorine kan vi förhindra en skada från att uppstå överhuvud taget och vi kan effektivt behandla hela kroppen inklusive ögon, munhåla och hörselgångar. Om man är osäker på om första-hjälpen omhändertagandet varit fullständigt, eller om påbörjandet av sköljningen fördröjts, kan dock applicering av ett motgift i form av kalciumglukonat vara lämpligt som nästa steg. Kontakta alltid läkare efter skada

Välbeprövad teknik

Hexafluorine används av såväl industrier, myndigheter, sjukhus och räddningstjänst över hela världen idag. Det är en godkänd ersättare till ögon- och nöddusch enligt europastandarden EN15154-3/4 och dess positiva effekter är vetenskapligt och praktiskt belagda i Arbetsmiljöverkets rapport 2010:6 

Produkter

Hexafluorine Dap 5L
Hexafluorine Sköljstation
Hexafluorine Flaska 500ml
Hexafluorine Påse 500ml
Kalciumglukonat gel burk 500g
Kalciumglukonat gel tub 40g

 Hexafluorine kan användas över hela kroppen, i ögonen, i munhålan och i hörselgången

ABSORBENTER

Dekontaminering av kemiska spill

Vid spill av kemiska, frätande, lättantändliga och miljöfarliga lösningar måste personer på olycksplatsen omedelbart kunna svara på följande frågor:

Trivorex– Vad består spillet av?
– Hur stoppar man spridning av lösningen?
– Hur neutraliserar man spillet?
– Hur sanerar man spillet?
– Hur skyddar man människor vid olycksplatsen?
– Hur förhindrar man att miljön runt omkring tar skada?
– Hur handskas man med reaktioner och föroreningar som kan uppstå?

Traditionella absorbenter fångar in och begränsar spillets utbredning, men har ingen effekt mot själva kemikalien vilket gör saneringsarbetet extra riskfyllt eftersom kemikalien fortfarande är aktiv. Likaså kan det ibland vara riskfyllt att sanera ett spill eftersom man inte alltid känner till dess innehåll.

Trivorex

Neutraliserande absorberingspulver med inbyggd pH-indikator

trivorexpowderTrivorex är ett absorberande och neutraliserande pulver för alla typer av kemiska spill. Till skillnad från ”vanliga” absorbenter som endast syftar till att fånga upp och begränsa spillets utbredning så får vi med Trivorex även en snabb och effektiv neutralisering av det kemiska spillet oavsett om det rör sig om  starka syror eller baser såsom t.ex. saltsyra, svavelsyra och natriumhydroxid (lut).

Vid all typ av sanering kan det vara svårt att helt få bort den farliga kemikalien enbart på mekanisk väg (via sköljning eller absorbering). På grova eller svåråtkomliga ytor kan kemikalien ligga kvar och orsaka skada lång tid efteråt. Genom att använda Trivorex så neutraliserar vi spillet vilket gör att vi undviker efterföljande risker även om eventuella rester av det kemiska spillet finns kvar.

Trivorex verkar i tre steg
pH1. Fångar in och begränsar spillets omfång.
2. Neutraliserar spillets aktiva del.
3. Absorberar spillet och förenklar därmed uppröjningen.

För att underlätta neutraliseringen har Trivorex en inbyggd pH indikator, dvs när Trivorex® tillförs så ändrar pulvret färg baserat på kemikaliens pH. Rött för syra och blå för bas. När spillet har neutraliserats så övergår pulvret till gul färg och är därmed ofarligt att hantera. För koncentrerade kemikalier kan det behövas ett tillskott av lite vatten för att påskynda reaktionen.

Läs mer i vår användarinstruktion!

Trivorex fungerar på alla typer av kemiska spill, har ingen  toxikologisk påverkan på mänsklig vävnad och klassificeras som icke irritant mot hud.

Specialanpassade absorbenter

Som ett komplement till Trivorex, som fortfarande är flaggskeppet bland våra absorbenter,  så erbjuder vi även skräddarsydda absorbenter för specifika behov. Se nedan.

Produkter

Trivorex
Polycaptor
Acicaptal
Basicaptal

Kontakta oss för mer information, eller läs mer på tillverkarens hemsida.

LEVERT HF

Kemiskt klotter – en STOR risk!

LeVert: Saneringsvätska för syraetsade ytor, speciellt framtagen för sanering av Fluorvätesyra eller dess derivat.

Kemiskt klotterFluorvätesyra används idag inom bl.a. elektronik, stål och glasindustrin där dess etsande förmåga kommer väl till pass. Det är en av få syror som har en förmåga att fräta sönder glas.  Den gör våra diskbänkarna blanka och fina, avlägsnar oxid från svetsfogar, samt ger oss vackra frostade glasflaskor. Men samtidigt är det en mycket farlig syra som kan orsaka svåra skador om vi exponeras för den utan erforderligt skydd.

Fluorvätesyran används dock tyvärr också i andra mer illasinnade sammanhang. Tack vare dess förmåga att fräta sönder glas, så är den en alltmer populär ingrediens i klottersammanhang. Kemiskt klotter, så kallat glas ets, är ett växande problem förknippat med stora risker för alla inblandade parter.

Som ett komplement till Hexafluorine, som är den enda produkt som kan användas för att effektivt neutralisera stänk av fluorvätesyra på människan, finns LeVert HF, en specialutvecklad saneringsvätska speciellt framtagen för att neutralisera kemiskt klotter innehållande Fluorvätesyra eller dess derivat.

Produkter

LeVert HF 750ml Spray

Flaskan lämpar sig väl för dekontaminering av mindre mindre ytor, t.ex. en fönsterruta.

Saneringsarbetet kompletteras lämpligen med Hexafluorine för personligt skydd, liksom med Trivorex för uppsamling av saneringsvätskan. Vänligen följ vår Saneringsinstruktion för ett säkert saneringsarbete.


Ladda ner

DIPHOTERINE

Diphoterine Info sign (Swe/Eng)Download
Diphoterine & Hexafluorine Hospital brochure (Eng)Download
Diphoterine Produktblad (Swe)Ladda ner
Diphoterine Sköljinstruktion (Swe)Ladda ner
Diphoterine SDB-Säkerhetsdatablad (Swe)Ladda ner
Diphoterine Product Leaflet (Eng)Download
Diphoterine Rinsing Protocol (Eng)Download
Diphoterine MSDS-Material Safety Data Sheet (Eng)Download
Diphoterine Product Leaflet (Fin)Download
Diphoterine Käyttöoje (Fin)Download
Diphoterine SDB Käyttöturvallisuustiedote (Fin)Download
Diphoterine Produktblad(Norsk)Download
Diphoterine Brukerinstruksjon (Norsk)Download
Diphoterine SDB HMS-Datablad (Norsk)Download
Diphoterine Produkt blad (Dansk)Download
Diphoterine Anvendelse instruktion (Dansk)Download
Diphoterine SDB Sikkerhedsdatabla (Dansk)Download

HEXAFLUORINE

Hexafluorine Info sign (Swe/Eng)Download
Hexafluorine & Diphoterine - Hospital Brochure (Eng)Download
Hexafluorine Produktblad (Swe)Ladda ner
Hexafluorine Sköljinstruktion (Swe)Ladda ner
Hexafluorine SDB-Säkerhetsdatablad (Swe)Ladda ner
Hexafluorine Product Leaflet (Eng)Download
Hexafluorine Rinsing Protocol (Eng)Download
Hexafluorine MSDS-Material Safety Data Sheet (Eng)Download
Hexafluorine Product Leaflet (Fin)Download
Hexafluorine Käyttöoje (Fin)Download
Hexafluorine SDB Käyttöturvallisuustiedote (Fin)Download
Hexafluorine Produktblad(Norsk)Download
Hexafluorine Brukerinstruksjon (Norsk)Download
Hexafluorine SDB HMS-Datablad (Norsk)Download
Hexafluorine Produktblad (Dansk)Download
Hexafluorine Anvendelse instruktion (Dansk)Download
Hexafluorine SDB Sikkerhedsdatablad (Dansk)Download

TRIVOREX

Trivorex produktblad (Swe)Ladda ner
Trivorex Användarinstruktion (Swe)Ladda ner
Trivorex SDB-Säkerhetsdatablad (Swe)Ladda ner
Trivorex Product Leaflet (Eng)Download
New range of absorbents Product Leaflet (Eng)Download
Trivorex User instructions (Eng)Download
Trivorex MSDS-Material Safety Data Sheet (Eng)Download
Trivorex Product leaflet (Fin)Download
Trivorex SDB Käyttöturvallisuustiedote (Fin)Download
Trivorex Produktblad (Norsk)Download
Trivorex SDB HMS-Datablad (Norsk)Download
Trivorex Produktblad(Dansk)Download
Trivorex SDB Sikkerhedsdatablad (Dansk)Download
Trivorex / LeVertDownload

KALCIUMGLUKONAT GEL

Kalciumglukonat Produktblad (Swe)Ladda ned
Kalciumglukonat Användarinstruktion (Swe)Ladda ned
Kalciumglukonat Gel SDB-Säkerhetsdatablad (Swe)Ladda ner
Calcium Gluconate Gel Product Leaflet (Eng)Download
Calcium Gluconate Gel User manual (Eng)Download
Calcium Gluconate Gel MSDS-Material Safety Data Sheet (Eng)Download
Kalsiumglukonaatti Product Leaflet (Fin)Download
Kalsiumglukonaatti Käyttöoje (Fin)Download
Kalsiumglukonaatti SDB Käyttöturvallisuustiedote (Fin)Download
Kalciumglukonat Gel Produktblad (Norsk)Download
Kalciumglukonat Gel SDB HMS-Datablad (Norsk)Download
Kalciumglukonat Gel Brukerinstruksjon (Norsk)Download
Kalciumglukonat Gel Produktblad (Dansk)Download
Kalciumglukonat Gel SDB Sikkerhedsdatablad (Dansk)Download

Se även vår övriga dokumentation