ExpireGuard Button ExpireGuard

Ändrad klassificering av H-F Antidot gel 2,5%

säkerhetstänk skyddslösningar kemiska skador ögon kropp SIEW diphoterine Solution laboratoriebänken sprayförpackning olyckan olycka stänk aggressiva frätande kemikalier

H-F Antidote Gel (Kalciumgluconat gel) används traditionellt av sjukhus som antidot (motgift) vid kutan exponering/förgiftning av Fluorvätesyra. Eftersom en skada av denna syra är mycket allvarlig och kan leda till systematisk toxicitet så måste behandling kunna ges utan onödig fördröjning. För att möjliggöra behandling i tid är sjukhusen därför tvingade att hålla vissa nivåer av denna antidot i lager i sina Antidotförråd.

Tidigare har sjukhusen utrustat sig med H-F Antidote gel från Apoteken, där den köpts som ett läkemedel i form av ett Licenspreparat. Under 2013 ändrades klassificeringen av antidoten H-F Antidote Gel från läkemedel till medicinteknisk produkt. (1). Följden är att sjukhusen inte längre kan köpa denna antidot via Apoteken.

I egenskap av Medicinteknisk produkt får H-F Antidote gel säljas fritt av andra leverantörer om de uppfyller de krav som ställs på dessa produkter och någon licens behöver inte sökas. Den Kalciumglukonat gel 2,5%} som Medical Care System erbjuder Industrin och sjukvården uppfyller kraven. (2)

Även om inledande sköljning med vatten och efterföljande applicering av Kalciumglukonatgel 2,5%  historiskt sett har varit det mest erkända Första-Hjälpen metoden har dock flera rapporter på senare år adresserat begränsningarna med denna metod och istället lyft fram Hexafluorine som en bättre Första-Hjälpen metod för att snabbt oskadliggöra Fluorvätesyran och därmed förhindra att en skada uppstår. Vid en fördröjd behandling där en skada redan har uppstått kan dock efterföljande behandling med Kalciumglukonat vara lämpligt. (3,4,5,6)

 

Referenser:

(1) Antidotregistret, Giftinformationscentralen: https://giftinformation.se/Antidot/GIC10000002?utgangspunktId=0&query=kalciumglukonat
(2) Medical Care System;
Produktblad Hexafluorine och Kalciumglukonat gel.
(3) Cutaneous and ocular Toxicology, 2010, Part 1, Early Online; ”Experimental 70% Hydrofluoric acid burns: Histological observations in an established human skin explants ex vivo model
(4) Cutaneous and ocular Toxicology, 2010, Part 2, Early Online; ”Comparison of emergency washing solutions in 70% Hydrofluoric acid-burned human skin in an established ex vivo explants model
(5) Journal of Burn Care Research. 2011 Jul-Aug;32(4);
Seventy percent hydrofluoric acid burns: delayed decontamination with HEXAFLUORINE and treatment with calcium gluconate
(6) Arbetsmiljöverket, Rapport 2010:6. “Spolvätskor för behandling av akut exponering för fluorvätesyra och andra starka syror och baser