SERVICEAVTAL

En säker arbetsmiljö är ett heltidsansvar som kräver löpande insatser från både arbetsgivaren och de anställda. Ansvaret omfattar en mängd olika områden vilket kräver investering i både tid och kompetens.

 

Med ett Serviceavtal från Medical Care System så säkerställer ni ett kontinuerligt fokus kring de kemiska och termiska riskerna på er arbetsplats. Ni får kontroll på både rutiner och kostnader samtidigt som era anställda hålls informerade och utbildade i de senaste rönen inom området.

ETT HELHETSÅTAGANDE

handshake serviceavtal

Serviceavtalet hjälper Er att minska sårbarheten och personberoendet genom att vi garanterar tillgång till specialistkompetens under hela avtalsperioden. Då behöver ni inte bygga upp egen intern kompetens i form av nyckelpersoner vars närvaro och engagemang  annars kan vara direkt avgörande för hur lyckat resultatet blir.
• Kontinuerligt fokus
• Kontroll på rutiner och kostnader
• Minskad sårbarhet

INNEHÅLL:

Riskinventering
I avtalet ingår en initial riskinventering där vi tillsammans kartlägger era kemiska och termiska risker och identifierar behovet av lämpliga Första
Hjälpen produkter, produkternas placering och behovet av utbildning hor Era anställda. Därefter sker årliga uppföljningar av verksamheten för att utreda om riskerna har förändrats och vid behov justera det personliga skyddet eller utbildningen.

 

Dokumentation
Vi dokumenterar utfallet av riskinventeringen och överenskommet behov av lämpliga Första Hjälpen produkter,  dess placering och utbildningsbehovet hos Era anställda.

 

Utbildning
Årlig grundutbildning i Kemiska risker, Första Hjälpen vid kemiska olyckor, personlig skyddsutrustning samt handhavandet av de av Medical Care System levererade Första Hjälpen produkterna.  I serviceavtalet ingår ett årligt utbildningstillfälle á 3h för maximalt 20st personer.

 

Bevakning
Medical Care System åtager sig att upprätta register och ha kontroll på utgångsdatum på lämpliga Första-Hjälpen produkter som Ni har införskaffat från oss. Vid de årliga uppföljningarna sker kontroll av de produkter som vi ansvarar för.

 

Referens/Informatör
Medical Care System poängterar vikten av ett fungerande samarbete genom hela vårdkedjan i händelse av olycka och att alla inblandade parter känner till varandras behandlingsmetoder. Vi ställer därför givetvis upp som referens och informatör vid information till sjukvård/ räddningstjänst i syfte att öka kunskapen hos dem om Ert företags kemiska risker, samt rutinerna kring Era första-hjälpen insatser.

 

Rabatt på Utbildningar
Med ett Serviceavtal får ni också rabatt på våra ordinarie utbildningar utöver de som redan ingår i Serviceavtalet.

 

 

TILLÄGGSTJÄNSTER

 ILU – En helhetssyn som förebygger kemiska olyckor

ILUOm önskemål finns kan Medical Care System skräddarsy utbildningsprogrammet för att passa företagets unika riskmiljö. Denna utbildning kallar vi ILU (Inventering, Lösning, Utbildning) och då ingår en skräddarsydd anpassning av utbildningsmaterialet som sedan övertas av Kunden. ILU följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2011:19, och är framtagen för att stödja arbetsgivaren i dennes ansvar vid kemiska arbetsmiljörisker.  Detta leder till en säker arbetsplats där varje individ tar ansvar för sin egen säkerhet och hälsa.

Företag som använder våra produkter

Skrivet om SERVICEAVTAL