Spill och sanering

Vid spill av kemiska, frätande, lättantändliga och miljöfarliga lösningar måste personer på olycksplatsen omedelbart kunna svara på följande frågor: Vad består spillet av? Hur stoppar man spridning av lösningen? Hur neutraliserar man spillet? Hur sanerar man spillet? Hur skyddar man människor vid olycksplatsen? Hur förhindrar man att miljön runt omkring tar skada? Hur handskas man med reaktioner och föroreningar som kan uppstå?
Traditionella absorbenter fångar in och begränsar spillets utbredning, men har ingen effekt mot själva kemikalien vilket gör saneringsarbetet extra riskfyllt eftersom kemikalien fortfarande är aktiv. Likaså kan det ibland vara riskfyllt att sanera ett spill eftersom man inte alltid känner till dess innehåll.

spill kemiska frätande lättantändliga miljöfarliga lösningar olycksplats spillet neutraliserar sanerar olycksplatsen miljön skada reaktioner föroreningar Trivorex baser syror lsningsmedel oxiderare oljor spill

Trivorex ®

Neutraliserande absorberingspulver med inbyggd pH-indikator

Trivorex ® är ett absorberande och neutraliserande pulver för alla typer av kemiska spill. Till skillnad från ”vanliga” absorbenter som endast syftar till att fånga upp och begränsa spillets utbredning så får vi med Trivorex ® även en snabb och effektiv neutralisering av det kemiska spillet oavsett om det rör sig om  starka syror eller baser såsom t.ex. saltsyra, svavelsyra och natriumhydroxid (lut).

Vid all typ av sanering kan det vara svårt att helt få bort den farliga kemikalien enbart på mekanisk väg (via sköljning eller absorbering). På grova eller svåråtkomliga ytor kan kemikalien ligga kvar och orsaka skada lång tid efteråt. Genom att använda Trivorex ® så neutraliserar vi spillet vilket gör att vi undviker efterföljande risker även om eventuella rester av det kemiska spillet finns kvar. [break]

Trivorex verkar i tre stegpH skala neutraliering neutralisera neutraliserar indikator

1. Fångar in och begränsar spillets omfång.

2. Neutraliserar spillets aktiva del.

3. Absorberar spillet och förenklar därmed uppröjningen.

För att underlätta neutraliseringen har Trivorex ® en inbyggd pH indikator, dvs när Trivorex ® tillförs så ändrar pulvret färg baserat på kemikaliens pH. Rött för syra och blå för bas. När spillet har neutraliserats så övergår pulvret till gul färg och är därmed ofarligt att hantera. För koncentrerade kemikalier kan det behövas ett tillskott av lite vatten för att påskynda reaktionen.

Trivorex ® fungerar på alla typer av kemiska spill, har ingen  toxikologisk påverkan på mänsklig vävnad och klassificeras som icke irritant mot hud.

 

Läs mer i vår användarinstruktion!

 

Specialanpassade absorbenter

Som ett komplement till Trivorex ®, som fortfarande är flaggskeppet bland våra absorbenter,  så erbjuder vi även skräddarsydda absorbenter för specifika behov. Se nedan.

 

Absorbenter

 

Sanering

LeVert ®: Saneringsvätska för syraetsade ytor, speciellt framtagen för sanering av Fluorvätesyra eller dess derivat.

Kemiskt klotter Fluorvätesyra elektronik stål glasindustri syror fräta sönder avlägsnar oxid syra skador skydd

Fluorvätesyra används idag inom bl.a. elektronik, stål och glasindustrin där dess etsande förmåga kommer väl till pass. Det är en av få syror som har en förmåga att fräta sönder glas.  Den gör våra diskbänkarna blanka och fina, avlägsnar oxid från svetsfogar, samt ger oss vackra frostade glasflaskor.

Men samtidigt är det en mycket farlig syra som kan orsaka svåra skador om vi exponeras för den utan erforderligt skydd.

Fluorvätesyran används dock tyvärr också i andra mer illasinnade sammanhang. Tack vare dess förmåga att fräta sönder glas, så är den en alltmer populär ingrediens i klottersammanhang. Kemiskt klotter, så kallat glas ets, är ett växande problem förknippat med stora risker för alla inblandade parter.

Som ett komplement till Hexafluorine ®, som är den enda produkt som kan användas för att effektivt neutralisera stänk av fluorvätesyra på människan, finns LeVert HF ®, en specialutvecklad saneringsvätska speciellt framtagen för att neutralisera kemiskt klotter innehållande Fluorvätesyra eller dess derivat.

 

Miljöskyddsprodukter