Utbildningar

Första hjälpen vid kemiska och termiska olyckor

Många investerar i skyddsprodukter för att skydda sig mot kemiska olyckor, men oavsett hur pass bra skyddsprodukter du har så medför inte detta några garantier för att en olycka aldrig inträffar, inte heller att en allvarlig skada uppstår. Det bästa sättet att undvika allvarliga skador är att se till så att olyckan aldrig inträffar. Med rätt medvetenhet och attityd kan vi tillsammans förhindra många olyckor från att uppstå.

Om olyckan ändå skulle vara framme så kan vi med rätt kunskap om den kemiska risken och hur vi använder Första Hjälpen produkterna på rätt sätt, öka förutsättningarna för ett optimalt omhändertagande så att skador kan förhindras eller mildras.

Medical Care System har över 25 års erfarenhet inom området och vi har specialiserat oss på att identifiera och minimera kemiska och termiska risker oavsett arbetsplats. Vi erbjuder ett unikt utbildningsprogram med tonvikt på såväl de kemiska riskerna i sig, som användarnas attityder och medvetenhet kring dessa.

 

 

ILU – VÅRT ERBJUDANDE

ILU är ett perfekt stöd när det gäller arbetsmiljöfrågor och att kunna identifiera, dokumentera och förebygga de olika kemiska och termiska olycksriskerna på just din arbetsplats. Med rätt medvetenhet och attityd kan vi tillsammans förhindra många olyckor från att uppstå. ILU är ett helhetskoncept men du kan givetvis välja de delar som passar dig bäst.

 

risker identifiera hantering kemikalier inventering arbetsmiljö skyddskläder utrustning utbildningsbehov kunskap produkter farliga kemikalier skadeverkning skydd utbildning verksamhet kemikalier

I det första steget handlar det om att
se och förstå riskerna på din arbets-
plats. Tack vare vår erfarenhet kan vi
hjälpa till med att identifiera och för-
klara dem och vara ett bollplank när
det gäller hantering av olika typer av
kemikalier.

Tillsammans tar vi fram en lösning
på hur utformningen av er arbets-
miljö bör se ut. Det handlar om vilka
produkter som behövs, men också
om rutiner, skyddskläder och var
utrustningen ska placeras, liksom
om utbildningsbehov och kunskap
i hur produkterna skall användas.

I våra utbildningar ingår grund-
läggande kunskaper om de vanligast
förekommande farliga kemikalierna,
deras skadeverkningar och hur man
kan skydda sig mot dem. Innehållet
i utbildningen anpassas till din verk-
samhet och aktuella kemikalier.

 

 

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Steg för att förhindra en kemisk olycka.

termiska risker Klassificering märkning säkerhetsdatablad brännskada kemiska olyckor medvetenhet skydd olycka sjukhus Första Hjälpen produkter

Våra utbildningar används idag som KRAV-utbildningar inom många industrier. Innehållet är anpassat för att adressera alla delar i åtgärdstrappan, som den är beskriven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Kemiska Arbetsmiljörisker AFS 2011:19.

 

 

UTBILDNINGENS DELAR

• Kemiska och termiska risker – vart finns de?
• Klassificering, märkning och säkerhetsdatablad.
• Vad är en kemisk brännskada? – hur uppstår den, hur påverkas människan, vilka konsekvenser kan detta få?
• Exempel på kemiska olyckor.
• Ansvar och skyldigheter.
• Hur kan vi ta hänsyn till hela människans behov vid en olycka?
• Behovet av att skydda sig – medvetenhet och attityd, allas ansvar, vikten av att använda rätt skydd för rätt ändamål.
• Om olyckan inträffar – praktiska övningar, information till sjukhus.
• Kunskapstest.
• Lämpliga Första Hjälpen produkter.

 

 

SNABBFAKTAkemiska termiska olyckor riskmiljö Kemiska Arbetsmiljörisker KRAV-utbildningar krav

– Inriktade på kemiska och termiska olyckor.
– Kan skräddarsys efter Er unika riskmiljö.
– Adresserar alla delar i åtgärdstrappan enligt AFS 2011:19 (Kemiska Arbetsmiljörisker).
– Godkända som KRAV-utbildningar.

 

 

 

 

”DE FLESTA OLYCKOR
HÄNDER INTE, VI LÅTER
DEM HÄNDA…”

 

 

 

UTBILDNING I KEMISKA OCH TERMISKA OLYCKOR

 

FÖRSTA HJÄLPEN VID KEMISKA OLYCKOR

Grundutbildning i kemiska risker och användandet av Diphoterine ®. Utbildningen är 3 tim lång och omfattar både teoretiska och praktiska moment inom området kemiska olyckor och användandet av Diphoterine ®. Deltagarna får en förståelse för hur en kemisk skada uppstår, hur vi kan göra för att förhindra den, samt hur och när Diphoterine ® fungerar och hur vi praktiskt går tillväga i en nödsituation. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest och efter genomgången kurs erhåller varje kursdeltagare ett utbildningsbevis.

 

FÖRSTA HJÄLPEN VID KEMISKA OLYCKOR MED FLOURVÄTESYRA

Grundutbildning som ovan, men speciellt inriktad på verksamheter som hanterar Fluorvätesyra, och användandet av Hexafluorine ® istället för Diphoterine ®, 3 tim.

 

ILU – EN HELHETSSYN SOM FÖREBYGGER KEMISKA OLYCKOR

ILU står för Inventering, Lösning och Utbildning, och är en kundunik riskinventering och skräddarsydd utbildning i kemiska olyckor och användandet av Diphoterine ®/Hexafluorine ®, 3 tim. Medical Care System hjälper er att identifiera de kemiska riskerna som finns på er arbetsplats. Med utgångspunkt ifrån detta kan vi rekommendera lämplig Första Hjälpen-utrustning som är skräddarsydd efter er verksamhet. Slutligen sätter vi ihop ett komplett utbildningspaket för att utbilda personalen på ert företag. Detta leder till en säkrare arbetsplats där varje individ tar ansvar för sin egen säkerhet och hälsa. ILU följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2011:19, och är framtagen för att stödja arbetsgivaren i dennes ansvar vid kemiska arbetsmiljörisker.

 

riskinventering olyckor kemiska risker Första Hjälpen-utrustning Arbetsmiljöverket kemiska arbetsmiljörisker

Företag som använder våra produkter

Skrivet om Utbildningar