ExpireGuard Button ExpireGuard

Flourvätesyra

Vissa kemikalier är inte bara frätande utan också giftiga. Fluorvätesyra är ett sådant exempel eftersom den innehåller fluoridjoner som kan orsaka stor skada om de tillåts tränga in i kroppen där de binder upp kroppens eget kalcium. Hexafluorine är en unik sköljvätska för Första Hjälpen bruk som är speciellt framtagen för att användas mot fluorvätesyra.

Vad är Fluorvätesyra?

Fluorvätesyra används idag inom bl.a. elektronik, stål och glasindustrin där dess etsande förmåga kommer väl till pass. Det är en av få syror som har en förmåga att fräta sönder glas. Den gör våra diskbänkar blanka och fina, avlägsnar oxid från svetsfogar, samt ger oss vackra frostade glasflaskor. Men samtidigt är det en mycket farlig syra som kan orsaka svåra skador om vi exponeras för den utan erforderligt skydd.

Fluorvätesyra (kemisk beteckning HF) är både starkt frätande och giftig. Förutom svåra brännskador kan den också orsaka skador på vitala inre organ (hjärta, lever, njure) vilket kan leda till livshotande tillstånd.

Fluorvätesyra består av den frätande vätejonen (H+) och den giftiga Fluorid jonen (F) och verkar därigenom på två sätt (se bild nedan). Syran fräter sönder det skyddande hudlagret och öppnar på så sätt upp för den giftiga fluoridjonen att tränga in i kroppen. Väl inne i kroppen binder fluoridjonerna till sig bl.a. kalcium och rubbar på så sätt funktionen hos de vitala organen. Fluorvätesyra är alltid farligt oavsett koncentration.

Vid exponering så angrips alltid vävnaden, men ibland med en fördröjd verkan. Vid höga koncentrationer uppstår en omedelbar brännande känsla i vävnaderna och brännskadan blir snabbt synlig i form av hudrodnad och eventuellt vitgröna fläckar. Men vid lägre koncentrationer kan smärta och hudrodnad fördröjas upp till 24 timmar efter kontakt vilket gör skadan svår att identifiera och behandla i tid.

Fluorvätesyrans egenskaper

  • Färglös / brun vätska med stickande lukt lätt blandbar med vatten
  • Mycket lättflyktig vid höga koncentrationer (75%)
  • Vid lägre koncentrationer (38%) är den svårflyktig
  • Gaserna är inte brännbara
  • Gastäthetsförhållande är 1,8 (luft=1,0). Det innebär att ett moln av förgasad fluorvätesyra inte stiger uppåt utan förflyttas längs marken.
  • Förnimbar gräns 0,03 mg/m³
  • Fluorvätesyra över 1% klassas giftigt. Med tillsats av annan syra även giftig under 1%.
Fluorvätesyra elektronik stål glasindustrin etsande syror fräta sönder glas diskbänkar blanka avlägsnar oxid svetsfogar frostade glasflaskor farlig skador exponeras skydd HF frätande giftig brännskador skador inre organ hjärta lever njure livshotande

Behandling vid kontaminering av fluorvätesyra?

Hexafluorine ® är verksam mot alla syror men har även förmågan att oskadliggöra den giftiga fluoridjonen i fluorvätesyran som kan orsaka stor skada om den tillåts tränga in i kroppen där den binder kalcium.

Vid ett korrekt omhändertagande så oskadliggör Hexafluorine ® fluorvätesyran innan den tillåts fräta sönder det skyddande hudlagret vilket annars öppnar upp för fluoridjonen att ta sig in i kroppen. Hexafluorine ® har även förmågan att oskadliggöra den giftiga fluoridjonen genom att fånga upp den och binda  den till sig (”kelatera”) innan fluoridjonen tränger in i vävnaden.

Liksom Diphoterine ® så har Hexafluorine ® även en polyvalent egenskap vilket gör den ofarlig att använda oavsett kemikalie, samtidigt som dess hypertona egenskap förhindrar penetration av den skadliga kemikalien genom att ”dra ut” kemikalien från vävnaden.

Varför inte bara vatten och Kalciumglukonat gel?

Historiskt sett har skador av fluorvätesyra behandlats med vatten följt av applicering av Kalciumglukonat gel. Vatten i syfte att skölja bort kemikalien, och Kalciumglukonat gel i syfte att motverka de negativa effekterna av fluoridjonerna som har trängt in i vävnaden.

Vatten har dock en mycket begränsad förmåga i att påverka syrans pH. Det krävs därför rikliga mängder (volym) vatten för att ge någon effekt, och därmed också en lång behandlingstid. Under tiden hinner en skada att uppstå. Eftersom vatten heller inte har någon effekt mot fluoridjonerna gör det efterföljande behandling med Kalciumglukonat gel direkt nödvändig för att försöka behandla den uppkomna skadan. Kalciumglukonat gel får inte användas i ögonen.

Genom att använda Hexafluorine ® kan vi förhindra en skada från att uppstå överhuvud taget och vi kan effektivt behandla hela kroppen inklusive ögon, munhåla, hörselgångar och öppna sår. Om man är osäker på om första-hjälpen omhändertagandet varit fullständigt, eller om påbörjandet av sköljningen fördröjts, kan dock applicering av ett motgift i form av kalciumglukonat vara lämpligt som nästa steg. Kontakta alltid läkare efter skada.

Välbeprövad teknik

Hexafluorine ® används av såväl industrier, myndigheter, sjukhus och räddningstjänst över hela världen idag. Uppfyller kraven för att ersätta ögon- och nöddusch enligt europastandarden EN15154-3/4 och dess positiva effekter är vetenskapligt och praktiskt belagda i Arbetsmiljöverkets rapport 2010:6.

 

Hexafluorine ® kan användas över hela kroppen, i ögonen, i munhålan, i hörselgången och på öppna sår