ExpireGuard Button ExpireGuard

Gruvor

Prospektering | Lakningsprocess | Separation | Avfallshantering | Vattenrening 

Gruvor

Gruvindustrin är prospektering, exploatering och raffinering av malm för att utvinna mineraler med kommersiellt värde:

  • Metallmalmer som Järn, Guld, Silver, Zink, Koppar och Nickel
  • Litium, Neodym och Dysprosium
  • Icke-metalliska malmer, t.ex. Fosfat och Kalk
  • Ädelstenar som Diamanter, Rubiner och Opaler

Många av processerna använder kemikalier för att extrahera de värdefulla komponenterna från malmen.

 

PROSPEKTERING

Innan gruvan utvecklas kommer arbeten att utföras för att utvärdera malmkvaliteten och hitta den lämpligaste platsen för att påbörja gruvan. Bergprover kan smältas med kemikalier under testning före analys. Dessa kokare kan inkludera syror såsom saltsyra, salpetersyra eller perklorsyra, alkalier/baser såsom natriumhydroxid, natriumkarbonat eller natriumperoxid.

Det bör också noteras att fluorvätesyra ofta används på grund av dess förmåga att lösa upp de flesta oxider och silikater. Fluorvätesyra medför både en frätande och toxisk risk och specifika Första Hjälpen-protokoll bör införas för att hantera både H + -jon och F-jon.

 

LAKNINGSPROCESS

Denna process gör det möjligt att avlägsna de lösliga metallföreningarna från malmen med användning av ett selektivt lösningsmedel. Olika malmer kräver olika lösningsmedel men det är ofta svavelsyra eller natriumcyanid.

Andra kemikalier tillsättes ofta under procedurerna för att kontrollera processen, t.ex. tillsats av alkalier under guldutvinning för att förhindra att de cyanidjoner som används för lakningsprocessen förvandlas till giftiga cyanidgaser.

Användningen av svavelsyra i lakningsprocesser i stora gruvor kan överstiga 15 000 ton per dag och därmed kan anläggningen ha en egen anläggning för produktion av svavelsyra.

Aluminiumoxid extraheras från malm med varm natriumhydroxid

Om koncentrerad saltsyra blandas med koncentrerad salpetersyra i volymförhållandet 3:1 fås kungsvatten (HNO₃+3 HCl), som är en av mycket få lösningar som kan oxidera rent guld.

 

SEPARATION

Detta innefattar separering av fasta ämnen från den mättade vätskan – ofta med kemiska flockningsmedel som kalk, soda, kaustisk soda.

 

AVFALLSHANTERING/VATTENRENING

Dessa utvinningsprocesser resulterar i höga nivåer av flytande avfall som kräver behandling på plats. Detta kräver ett antal kemiska processer som ofta använder natriumhydroxid och svavelsyra samt någon typ av polymer.

 

Vanligt förekommande kemikalier:

Salpetersyra (HNO₃) – starkt oxiderande och frätande syra

Svavelsyra (H₂SO₄) – starkt frätande syra

Perklorsyra (HClO₄) – starkt oxiderande och frätande syra

Kaustiksoda, Natriumhydroxid, Lut (NaOH) – starkt frätande bas

Natriumperoxid (Na₂O₂) – starkt oxiderande bas

Natriumcyanid (NaCN) – mycket giftig

Fluorvätesyra (HF) – mycket starkt frätande syra och giftig

Polymerer – medför halkrisk för personal

Vi rekommenderar:

Trivorex ®

Absorberar och neutraliserar spill med en inbyggd pH-indikator så man kan lätt avgöra när spillet är oskadliggjort.

Medical Care Första Hjälpen

En allt-i-ett portabel Första Hjälpen väska som innehåller det man behöver för att behandla allt från ögon och sår till brännskador. Sprayen är fosfatfri med lång behandlingstid och kan användas som en riktad och öppen behandling som kyler och minskar smärta vid brännskador.

Medical Care Spray är ett bra komplement som efterföljande behandling av en kemisk brännskada orsakade av uppvärmda eller heta kemikalier.

Safurex ®

Sanerar och neutraliserar stänk med en inbyggd pH-indikator så man kan lätt avgöra när området är oskadliggjort.