ExpireGuard Button ExpireGuard

Livsmedel och dryck

Rengöring | Desinfektion | Underhåll | Clean-In-Place (CIP)

Livsmedel och dryck

Livsmedels- och dryckesindustrin är mycket varierande i storlek och karaktär hos företagen och även utbudet av kemikalier och processer är också väldigt olika.

Men det som gäller för dem alla är de höga hygiennivåer som krävs av anläggningar inom denna sektor. Detta har en direkt konsekvens för de kemiska riskerna som finns.

Det finns frekventa och djupgående rengöringssystem på plats med användning av en mängd olika kemikalier inklusive exempelvis klorerade alkaliner, natriumhydroxid och salpetersyra. Dessutom används ofta perättiksyra och väteperoxid för desinfektion. Rengöringsmetoder kan vara automatiserade Clean-In-Place (CIP) eller manuella system som alla ger upphov till sina egna potentiella risker för stänk och spill – dessa kan påverka underhållsteam, rengöringsteam och produktionspersonal.

Andra kemiska risker inom livsmedelsindustrin inkluderar:

  • Ammoniakanläggningar / ammoniakkylmedel
  • Vattenrenings- och avloppsanläggningar på plats
  • Laboratorie- / testanläggningar
  • Svavelsyrarisker kring laddstationer för gaffeltruckar

Halkolyckor är den vanligaste typen av olyckor inom industrin och här har MCS en produkt som heter Polycaptor® som absorberar det som spillts på ett sådant sätt att golvet blir helt halkfritt.

Inom denna industri är även termiska brännskador en stor del av vardagen och där har vi vår MCS Spray som optimerar omhändertagandet från skadetillfälle till slutligt omhändertagande på sjukhus.

Anläggningar kan ofta vara komplexa områden med trånga utrymmen och mellanvåningar så våra fullt bärbara system möjliggör stor flexibilitet och tillgänglighet på plats om något skulle gå fel.

 

Vanligt förekommande kemikalier:

Svavelsyra (H₂SO₄) – starkt frätande syra

Väteperoxid (H₂O₂) – frätande och oxiderande

Ammoniak (NH₃) – giftig

Salpetersyra (HNO₃) – starkt oxiderande och frätande syra

Kaliumhydroxid (KOH) – starkt frätande bas

Kaustiksoda, Natriumhydroxid, Lut (NaOH) – starkt frätande bas

Vi rekommenderar:

Identifiering – Lösning – Utbildning (ILU)

Ett helhetskoncept som ger en trygg och säker kemikaliehantering. ILU står för Identifiering, Lösning och Utbildning, och är en kundunik helhetsöversikt gällande i huvudsak kemikalier. Medical Care System hjälper er att identifiera de kemiska och termiska riskerna som finns på er arbetsplats.

Identifiering –  Lösning – Utbildning (ILU)

Trivorex ®

Absorberar och neutraliserar spill med en inbyggd pH-indikator så man kan lätt avgöra när spillet är oskadliggjort.

Safurex ®

Sanerar och neutraliserar stänk med en inbyggd pH-indikator så man kan lätt avgöra när området är oskadliggjort.

Diphoterine ®

Oskadliggör syror, baser, oxiderande ämnen, reducerande ämnen och lösningsmedel.

Medical Care Första Hjälpen

En allt-i-ett portabel Första Hjälpen väska som innehåller det man behöver för att behandla allt från ögon till sår och brännskador. Sprayen är fosfatfri med lång behandlingstid och kan användas som en riktad och öppen behandling som kyler och minskar smärta vid brännskador.

Medical Care Spray är ett bra komplement som efterföljande behandling av en kemisk brännskada orsakade av uppvärmda eller heta kemikalier.

Polycaptor®

Absorberar och är speciellt effektiv vid spill av oljor, färg, polymerer, tensider och flockningsprodukter. Lämnar efter sig ett helt halkfritt golv.