Metallindustrin

Tillverkning av råvaror | Metallåtervinning | Gjuterier 

Metallindustrin

Metallindustrin täcker ett brett spektrum av discipliner inklusive metallåtervinning, gjuterier, tillverkning av råvaror och tillverkning av produkter och mellanprodukter för exempelvis bil-, flyg- och förpackningsindustrin.

Det finns många kemikalier som används inom sektorn. Det inkluderar färger, lösningsmedelsoljor, hartser, polyuretaner och även ytbehandlingskemikalier som anpassar ytan på metaller för att motstå korrosion, förbättra de fysiska egenskaperna eller för att förbereda ytorna för andra processer.

Exempel på processer inkluderar:

  • Anodisering: detta är en elektrolytisk process som förbättrar metallens naturliga förmåga att oxidera. Detta utförs ofta på aluminium i en process som vanligtvis använder en svavelsyrabaserad elektrolyt. Speciella tillämpningar kan använda alternativa lösningar såsom svavelsyra / oxalsyra, svavelsyra / salicylsyra, kromsyra eller fosforsyraelektrolyter.
  • Fosfatering: detta är behandlingen av en metallyta med en het fosforsyralösning för att skapa ett passiveringsskikt. Denna förbehandlingsprocess före beläggning eller målning ökar korrosionsskyddet.
  • Elektropolering: detta är en rengöringsprocess som tar bort ett fint metallskikt via en elektolytisk process med en mängd olika elektrolyter för att förbättra ytan på metallen. Dessa elektrolyter kan inkludera svavelsyra, citronsyra, kromsyra och / eller fosforsyra. Det kan också inkludera andra organiska föreningar.
  • Betning: ett kemiskt förfarande för att göra metall ljusare och ta bort oxider från ytan. Vanligtvis utförs detta före andra ytbehandlingsprocesser. Denna kemiska process använder vanligtvis saltsyra eller svavelsyra. Vissa metaller kräver närvaron av fluorjoner och i detta fall används fluorvätesyra. Särskild försiktighet måste iakttas med denna kemikalie på grund av de frätande och toxiska riskerna. Fluorvätesyra kan ha en dödlig effekt vid kontakt med huden eller ögonen på grund av kalciumkelatering från blodomloppet.
  • Riskerna med de kemikalier som används inom pläteringsindustrin får inte förbises.

 

Kemiska bad är vanligtvis öppna med arbetskrävande manuella processer under drift, ofta under trånga förhållanden. Riskerna med att dosera tankarna med den koncentrerade kemikalien, stänk från dopprocessen eller föremål som faller i badet på grund av krokfel, droppar från kondensat på luftledningar och rengöring och tömning av tankarna måste alla beaktas i riskbedömningar.

En viktig del i detta är att många kemikalier arbetar i hög temperatur så risken för både kemiska och termiska brännskador är hög.

 

Vanligt förekommande kemikalier:

Salpetersyra (HNO₃) – starkt oxiderande och frätande syra

Svavelsyra (H₂SO₄) – starkt frätande syra

Kaustiksoda, Natriumhydroxid, Lut (NaOH) – starkt frätande bas

Fosforsyra (H₃PO₄) – svagt frätande syra

Kromsyra (H₂CrO₄) – starkt frätande syra

Fluorvätesyra (HF) – mycket starkt frätande syra och giftig

Lösningsmedel – till exempel lacknafta, bensin, etanol, etylacetat och terpentin är skadliga

Vi rekommenderar:

Medical Care Första Hjälpen

En allt-i-ett portabel Första Hjälpen väska som innehåller det man behöver för att behandla allt från ögon, sår samt brännskador. Sprayen är fosfatfri med lång behandlingstid och kan användas som en riktad och öppen behandling som kyler och minskar smärta vid brännskador. 

Medical Care Spray är även ett bra komplement som efterföljande behandling av en kemisk brännskada orsakade av uppvärmda eller heta kemikalier.

Diphoterine ®

Oskadliggör syror, baser, oxiderande ämnen, reducerande ämnen och lösningsmedel.

Polycaptor®

Absorberar och är speciellt effektiv vid spill av oljor, färg, polymerer, tensider och flockningsprodukter. Lämnar efter sig ett helt halkfritt golv.

Hexafluorine ®

För att oskadliggöra Fluorvätesyra och andra föreningar som innehåller fluoridjoner.

Trivorex ®

Absorberar och neutraliserar spill med en inbyggd pH-indikator så man kan lätt avgöra när spillet är oskadliggjort.

Safurex ®

Sanerar och neutraliserar stänk med en inbyggd pH-indikator så man kan lätt avgöra när området är oskadliggjort.