ExpireGuard Button ExpireGuard

Petrokemi

Raffinaderier | Oljeborrning |Naturgas 

Petrokemi

Detta är omvandlingen av råolja och naturgas. Kolvätena omvandlas till produkter som används genom våra dagliga liv. Denna bearbetning involverar många kemikalier men två som är speciella är fenol och fluorvätesyra.

Råolja raffineras för att på det sättet omvandlas till en rad olika oljeprodukter som exempelvis drivmedel, uppvärmningsbränslen, smörjmedel eller olika typer av insatsvaror i annan tillverkning eller petrokemiska produkter.

För att få fram olika oljeprodukter ur råoljan behöver den raffineras. Det innebär att råoljan hettas upp så att de olika produkterna kan separeras från varandra. Raffinering är möjlig eftersom varje produkt har en bestämd kokpunkt. Vid den för varje produkt specifika temperaturen övergår det från flytande form till gas eller kondenseras från gas till vätska. På det sättet kan varje produkt särskiljas.

Hur mycket som går att få ut av varje oljeprodukt vid raffinering bestäms av råoljans sammansättning och raffinaderiets konfiguration.

Kemiska reagenser såsom fluorvätesyra, svavelsyra eller kaliumhydroxid används i alkyleringsprocesser. Fenol, toluen och metyletylketon används också för oljeproduktion.

Ammoniak kan användas som ett köldmedium för att kontrollera produkttemperaturen och natriumhydroxid och aminer används för att avlägsna föroreningar.

Det finns kemiska stänkrisker vid provtagning, testning och doseringsprocesser.

Underhåll är kanske den process med högst risk då olyckor kan inträffa vid rengöring, spolning eller tömning av system. Demontering av rör eller pumpar ger upphov till det största antalet incidenter.

Ytterligare risker som uppstår inom anläggningarna är t.ex. energiproduktion, avloppsrening och avgasbehandling. Vi täcker de specifika kemiska riskerna med dessa i andra marknadsdokument.

 

De färdiga oljeprodukterna som normalt kommer från ett raffinaderi måste avslutningsvis distribueras på ett bra sätt. För att klara det använder branschen sig av ett antal oljehamnar, oljedepåer och kundanläggningar exempelvis drivmedelsstationer runt om i landet. Från oljedepåerna transporteras produkterna till drivmedelsstationer och övriga kunder med tankbil.

Det finns alltid risker vid lossning, lagring, överföring och dekantering av kemikalier. (Bland annat finns krav på stationernas utformning för att bland annat kunna hantera spill, brandskydd och återvinning av drivmedelsångor.)

 

Vanligt förekommande kemikalier:

Tillverkning: fenol, svavelsyra, kaliumhydroxid, fluorvätesyra.

Svavelsyra (H₂SO₄) – Starkt frätande syra

Fenol (C6H5OH) – starkt frätande syra och giftigt ämne

Ammoniak (NH₃ ), ammoniumhydroxid (NH₄OH) – frätande bas och giftigt ämne

Kaustiksoda, Natriumhydroxid, Lut (NaOH) – Starkt frätande bas

Natriumperoxid (Na₂O₂) – Starkt oxiderande bas

Fluorvätesyra (HF) – mycket starkt frätande syra och giftig

Lösningsmedel – skadliga

Vi rekommenderar:

Diphoterine ®

Oskadliggör syror, baser, oxiderande ämnen, reducerande ämnen och lösningsmedel.

Trivorex ®

Absorberar och neutraliserar spill med en inbyggd pH-indikator så man kan lätt avgöra när spillet är oskadliggjort.

Safurex ®

Sanerar och neutraliserar stänk med en inbyggd pH-indikator så man kan lätt avgöra när området är oskadliggjort.

Medical Care Första Hjälpen

En allt-i-ett portabel Första Hjälpen väska som innehåller det man behöver för att behandla allt från ögon, sår samt brännskador. Sprayen är fosfatfri med lång behandlingstid och kan användas som en riktad och öppen behandling som kyler och minskar smärta vid brännskador. 

Medical Care Spray är även ett bra komplement som efterföljande behandling av en kemisk brännskada orsakade av uppvärmda eller heta kemikalier.

Polycaptor®

Absorberar och är speciellt effektiv vid spill av oljor, färg, polymerer, tensider och flockningsprodukter. Lämnar efter sig ett helt halkfritt golv.

Hexafluorine ®

För att oskadliggöra Fluorvätesyra och andra föreningar som innehåller fluoridjoner.